Cảnh Báo Bảo Mật


 • Để sử dụng an toàn, Hãy đảm bảo rằng bạn đăng nhập vào đúng đường dẫn EOL.
   
 • Không đăng nhập bằng những đường dẫn không được gửi chính thức từ Email của Tập Đoàn Elken.
   
 • Không được tiết lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ ai.
   
Đăng nhập
 
 
Mật khẩu

 

Not a Distributor? Join us!    Need help? 

SECURITY ALERT


 • Stay safe online! Please make sure you login at the correct EOL URL.
   
 • Never login via suspicious links from emails that are not sent by Elken Sdn Bhd.
   
 • Never reveal your password to anyone.
   

OTHER ELKEN SITES

ELKEN.COM

ELKEN4U

Elken Events List


USEFUL LINKS

Direct Selling Association of Malaysia

DSAM Code of Conduct

Privacy Policy

Terms of Use